Anope IRC Services

Anope Support => 1.6.x (Read Only) => Topic started by: Shacker on February 19, 2008, 01:15:15 PM

Title: compile error (os: CentOS 5)
Post by: Shacker on February 19, 2008, 01:15:15 PM
make
touch services.h
sh version.sh
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c actions.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c botserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c channels.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c chanserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c commands.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c compat.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c converter.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c config.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c datafiles.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c encrypt.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c hostserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c init.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c language.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c list.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c log.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c mail.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c main.c
main.c: Â ôóíêöèè ‘services_restart’
main.c:206: ïðåäóïðåæäåíèå: implicit declaration of function ‘pthread_kill_other_threads_np’
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c memory.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c memoserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c messages.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c misc.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c news.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c nickserv.c
nickserv.c: Â ôóíêöèè ‘load_old_ns_dbase’
nickserv.c:479: ïðåäóïðåæäåíèå: äîñòóï ïî óêàçàòåëþ ñ ïðèâåäåíèåì òèïà íàðóøàåò ïðàâèëà ïåðåêðûòèÿ îáúåêòîâ â ïàìÿòè
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c operserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c process.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c protocol.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c proxy.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c send.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c sessions.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c slist.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c sockutil.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c timeout.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c users.c
gcc  actions.o botserv.o channels.o chanserv.o commands.o compat.o converter.o config.o datafiles.o encrypt.o helpserv.o hostserv.o init.o language.o list.o log.o mail.o main.o memory.o memoserv.o messages.o misc.o modules.o news.o nickserv.o operserv.o process.o protocol.o proxy.o send.o sessions.o slist.o sockutil.o timeout.o users.o    -lnsl -lresolv -lbsd -pthread -rdynamic -o services -ldl
main.o: In function `services_restart':
/usr/src/anope-1.6.5/main.c:206: undefined reference to `pthread_kill_other_threads_np'
main.o: In function `main':
/usr/src/anope-1.6.5/main.c:501: undefined reference to `pthread_kill_other_threads_np'
collect2: âûïîëíåíèå ld çàâåðøèëîñü ñ êîäîì âîçâðàòà 1
make: *** [services] Îøèáêà 1

[Èçìåíåíî 19-2-2008 ... Shacker]
Title:
Post by: Trystan Scott Lee on February 19, 2008, 05:13:30 PM
recompile without the proxy scanner (threading).. this will fix your issue
Title:
Post by: Shacker on February 19, 2008, 05:18:59 PM
thx and sorry, i find on forum same qestion, installed 1.7 :)
topic can be deleted :)
Title:
Post by: Charles Kingsley on February 21, 2008, 09:41:55 PM
I'll just lock it for now, it might be useful for others to see.