Anope IRC Services

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Pages: [1]   Go Down

Author Topic: compile error (os: CentOS 5)  (Read 6203 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Shacker

 • Guest
compile error (os: CentOS 5)
« on: February 19, 2008, 01:15:15 PM »

make
touch services.h
sh version.sh
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c actions.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c botserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c channels.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c chanserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c commands.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c compat.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c converter.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c config.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c datafiles.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c encrypt.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c hostserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c init.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c language.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c list.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c log.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c mail.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c main.c
main.c: Â ôóíêöèè ‘services_restart’
main.c:206: ïðåäóïðåæäåíèå: implicit declaration of function ‘pthread_kill_other_threads_np’
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c memory.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c memoserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c messages.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c misc.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c news.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c nickserv.c
nickserv.c: Â ôóíêöèè ‘load_old_ns_dbase’
nickserv.c:479: ïðåäóïðåæäåíèå: äîñòóï ïî óêàçàòåëþ ñ ïðèâåäåíèåì òèïà íàðóøàåò ïðàâèëà ïåðåêðûòèÿ îáúåêòîâ â ïàìÿòè
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c operserv.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c process.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c protocol.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c proxy.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c send.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c sessions.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c slist.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c sockutil.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c timeout.c
gcc  -O2 -D_REENTRANT -Wall -g -c users.c
gcc  actions.o botserv.o channels.o chanserv.o commands.o compat.o converter.o config.o datafiles.o encrypt.o helpserv.o hostserv.o init.o language.o list.o log.o mail.o main.o memory.o memoserv.o messages.o misc.o modules.o news.o nickserv.o operserv.o process.o protocol.o proxy.o send.o sessions.o slist.o sockutil.o timeout.o users.o    -lnsl -lresolv -lbsd -pthread -rdynamic -o services -ldl
main.o: In function `services_restart':
/usr/src/anope-1.6.5/main.c:206: undefined reference to `pthread_kill_other_threads_np'
main.o: In function `main':
/usr/src/anope-1.6.5/main.c:501: undefined reference to `pthread_kill_other_threads_np'
collect2: âûïîëíåíèå ld çàâåðøèëîñü ñ êîäîì âîçâðàòà 1
make: *** [services] Îøèáêà 1

[Èçìåíåíî 19-2-2008 ... Shacker]
Logged

Trystan Scott Lee

 • Contributor
 • *
 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 343
(No subject)
« Reply #1 on: February 19, 2008, 05:13:30 PM »

recompile without the proxy scanner (threading).. this will fix your issue
Logged
my God my tourniquet, return to me salvation

Shacker

 • Guest
(No subject)
« Reply #2 on: February 19, 2008, 05:18:59 PM »

thx and sorry, i find on forum same qestion, installed 1.7 :)
topic can be deleted :)
Logged

Charles Kingsley

 • Contributor
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 1405
(No subject)
« Reply #3 on: February 21, 2008, 09:41:55 PM »

I'll just lock it for now, it might be useful for others to see.
Logged
Pages: [1]   Go Up